Wat moet er in mijn aandelenregister staan?

Gepubliceerd in Tips op 23 December 2019

Dit artikel werd geüpdatet op 23/12 om rekening te houden met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In ons vorig artikel kon je lezen dat het aanhouden van een aandelenregister wettelijk verplicht is en dat het in de praktijk belangrijk is om een dergelijk register bij te houden. In dit artikel doorlopen we in meer detail wat de verplichte inhoud van het aandeelhoudersregister is. Het handige aan een digitale toepassing zoals Clarico is dat wij deze inhoud volledig automatiseren en je je bijgevolg geen zorgen moet maken over welke inhoud al dan niet verplicht is.

Het totaal aantal aandelen

Ten eerste moet het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen in het aandelenregister worden ingeschreven. Indien de vennootschap verschillende categorieën aandelen heeft, dan moet het totaal per categorie ook ingeschreven worden.

Identificatie van aandeelhouders en aantal aandelen

Het aandelenregister moet vooreerst de identificatiegegevens bevatten van de aandeelhouders, alsook het aantal aandelen dat zij aanhouden (in voorkomend geval, per categorie). Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is, volstaat de naam en voornaam alsook de woonplaats. Indien de aandeelhouder een rechtspersoon is (een vennootschap) dan dient de maatschappelijke benaming, rechtsvorm, adres van de zetel en het ondernemingsnummer te worden vermeld.

Gedane stortingen

De NV heeft een minimumkapitaal (€ 61.500). De BV heeft sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen minimumkapitaal meer. Indien het kapitaal (of in het geval van een BV, de inbreng) niet volledig werd volgestort bij de oprichting, moet dit eveneens vermeld worden in het aandelenregister.

Overdrachten van aandelen met datum

Een van de belangrijkste vermeldingen in het aandelenregister zijn de overdrachten van aandelen en de datum van dergelijke overdracht. Zoals werd besproken in ons vorig artikel, is de registratie van een overdracht immers het belangrijkste instrument om deze overdracht de bewijzen aan de buitenwereld.

Met overdracht worden alle vormen van overdrachten bedoeld, te weten een koop-verkoop, schenking of in het geval van het overlijden van een aandeelhouder en de overdracht ten gevolge van een erfenis. Enkel het feit van de overdracht dient in het register te worden vermeld, niet de inhoud van de overeenkomst zoals de prijs. Het kan daarbij wel aangeraden zijn om bij de overdracht te verwijzen naar een bepaalde overeenkomst (zoals een koop-verkoopovereenkomst van aandelen) of het aanvaarden van een nalatenschap.

Lidmaatschapsrechten

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het verplicht geworden om enkele lidmaatschapsrechten op te nemen in het aandelenregister. Dit werd nodig geacht gezien de ruimere flexibilisering die het nieuwe Wetboek aanbiedt. Meer in het bijzonder moet het register van aandelen het volgende vermelden:

  • De statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden

  • De aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten

Pand op aandelen

Indien een pand op aandelen wordt gevestigd, dient dit pand ingeschreven te worden in het aandeelhoudersregister.

Taal van het aandelenregister

Ten slotte is het nog belangrijk te vermelden dat het aandeelhoudersregister verplicht opgesteld moet worden in het Nederlands of het Frans. Indien de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is in Vlaanderen, dan dient het aandeelhoudersregister verplicht in het Nederlands te worden opgesteld. Indien de maatschappelijke zetel echter in Brussel is gevestigd, dan kan het aandeelhoudersregister ook in het Frans opgesteld worden. Het is dus niet mogelijk om het aandeelhoudersregister in het Engels op te stellen. Wel is het mogelijk om een niet-officiële vertaling te hebben van het aandeelhoudersregister in het Engels.

Gebruik Clarico en laat je leiden

Als je gebruik maakt van een digitaal aandelenregister Clarico, dan ben je zeker dat je alle nodige gegevens registreert volgens de regels van de kunst. De applicatie leidt jou immers doorheen de verschillende stappen. Probeer het nu!

Share on:
Andere artikelen