Enige aandeelhouder? Let op!

Gepubliceerd in Tips op 02 January 2019

Update invoering nieuw Wetboek vennootschappen en verenigingen vanaf 1 mei 2019: als gevolg van de invoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen is het voor de Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV) beiden toegelaten om 'eenhoofdig' te zijn. Met andere woorden: het is geen probleem dat deze vennootschappen slechts één aandeelhouder hebben. Deze nieuwe regels zijn echter slechts van toepassing van zodra het nieuwe wetboek van toepassing is op jouw vennootschap.

Het gebeurt soms dat klanten ons vertellen dat ze de enige aandeelhouder zijn in een vennootschap. Als enige persoon alle aandelen bezitten van een vennootschap is echter in vele gevallen problematisch. In dit artikel leggen we uit waarom en wat de oplossing is.

Niet alle vennootschapsvormen zijn gelijk

De regels omtrent de mogelijkheid om als enige persoon alle aandelen te bezitten van een vennootschap (ook wel de “eenhoofdige vennootschap” genoemd), zijn verschillend afhankelijk van de vorm van jouw vennootschap. Het principe is echter dat een vennootschap niet eenhoofdig mag zijn. In dit artikel bespreken we de regels voor wat betreft de twee belangrijkste vennootschapsvormen: de BVBA en de NV.

Enige aandeelhouder in een BVBA

De BVBA kan, in tegenstelling tot de NV, eenhoofdig zijn. Men spreekt dan van een “eBVBA” (niet te verwarren met de zogenaamde éénmanszaak). Hierop bestaan echter veel uitzonderingen, waardoor het belangrijk is goed op te letten indien je aandeelhouder bent van een eBVBA. Een belangrijke uitzondering hierbij is dat de enige aandeelhouder in kwestie slechts een natuurlijke persoon mag zijn en dus geen rechtspersoon mag zijn. Bijvoorbeeld: als Marie aandeelhouder is van de vennootschap ABC, dan mag Marie wel de enige aandeelhouder zijn van vennootschap XYZ. Vennootschap ABC mag echter niet de enige aandeelhouder van vennootschap XYZ zijn. Indien een rechtspersoon de enige aandeelhouder is in een eBVBA, dan is deze rechtspersoon onbeperkt aansprakelijk.

Een tweede belangrijke uitzondering op de toelaatbaarheid van de eBVBA is dat een natuurlijke persoon slechts één eBVBA mag aanhouden. Indien Marie bijvoorbeeld de enige aandeelhouder is van vennootschap ABC, dan mag zij niet ook de enige aandeelhouder zijn van vennootschap XYZ. De sanctie hiervoor is dat Marie onbeperkt aansprakelijk zal zijn voor de schulden van vennootschap XYZ (in de veronderstelling dat de vennootschap ABC eerst werd opgericht). Deze uitzondering geldt echter niet als je de aandelen hebt gekregen via een erfenis. Indien Marie dus in ons voorbeeld enige aandeelhouder is van ABC, en alle aandelen van XYZ verkrijgt via een erfenis, dan kan ze de enige aandeelhouder zijn van zowel ABC als XYZ zonder dat zij haar beperkte aansprakelijkheid verliest.

Ten slotte moet een eBVBA een hoger gestort kapitaal hebben. Daar waar een normale BVBA een gestort kapitaal moet hebben van 6.200 euro moet dit voor de eBVBA 12.400 euro zijn. Indien een BVBA gehouden wordt door meerdere aandeelhouders en een gestort kapitaal heeft van minder dan 12.400 euro en door een overdracht (koop-verkoop, schenking of erfenis) éénhoofdig wordt, dan moet deze situatie rechtgetrokken worden. Dit kan door enerzijds een tweede aandeelhouder te vinden (die bijvoorbeeld slechts één aandeel aanhoudt) of door binnen het jaar het gestorte bedrag van het kapitaal op tenminste 12.400 euro te brengen.

Enige aandeelhouder in een NV

De aandelen van een NV mogen nooit door één persoon gehouden worden, noch door een natuurlijke persoon noch door een rechtspersoon. Dit wilt ten eerste zeggen dat een NV nooit opgericht kan worden door één persoon. De notaris, die verantwoordelijk is om de wettigheid van de oprichting van de vennootschap na te gaan, zal immers in dergelijk geval de oprichting niet tot stand laten komen. Dit wilt ook zeggen dat, indien een NV die meerdere aandeelhouders heeft en als gevolg van een bepaalde transactie eenhoofdig wordt, de wet hiervoor een sanctie voorziet. Deze sanctie houdt in dat de aandeelhouder onbeperkt aansprakelijk zal zijn voor alle schulden van de vennootschap die ontstaan zijn nadat alle aandelen in één hand verenigd werden.

Deze sanctie geldt slechts indien de NV in kwestie niet geregulariseerd werd binnen een periode van één jaar volgend op het moment dat alle aandelen in één hand verenigd werden. Dit wilt praktisch zeggen dat de aandeelhouder in kwestie één jaar de tijd heeft om minstens één aandeel over te dragen aan een andere vennoot (al dan niet rechtspersoon of natuurlijke persoon).

Verder is het ook verplicht dat de het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, samen met de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd aan de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de statutaire zetel is gelegen.

Praktische oplossing: overdragen één aandeel

Het verenigen van alle aandelen in één hand komt regelmatig voor. De regels hieromtrent zijn bovendien complex. Om deze complexiteit te vermijden, wordt regelmatig een handige oplossing gebruikt: het overdragen van één aandeel van de vennootschap aan een andere persoon. In een vennootschapsgroep wordt bijvoorbeeld vaak 99,99% aangehouden door de moedervennootschap van vennootschap ABC, en 0,01% door de zustervennootschap van vennootschap ABC. Indien er meer dan 100 aandelen werden uitgegeven, stelt één aandeel immers minder dan 1% van het kapitaal voor en dus ook van het stemrecht. Met andere woorden: het houden van 1 aandeel heeft weinig impact. Desalniettemin is het wel belangrijk dat je de persoon aan wie je het aandeel overdraagt vertrouwt, gezien het hoe dan ook een aandeelhouder blijft en dus bepaalde rechten geniet.

Het overdragen van één aandeel is trouwens heel makkelijk. Een contract is in principe zelfs niet nodig, maar wordt wel aangeraden. Het enige wat belangrijk is, is dat je deze overdracht geregistreerd in je aandelenregister. Waarom dit belangrijk is, lees je in dit artikel. Met Clarico wordt het heel gemakkelijk om deze overdracht te registreren en bij te houden.

Impact van het nieuwe Wetboek van vennootschappen

Midden 2019 zal het nieuwe Wetboek van vennootschappen in werking treden. Naast talrijke andere wijzigingen, zullen deze regels grondig wijzigen. Het principe dat een vennootschap niet eenhoofdig mag zijn wordt immers afgeschaft. Dit wilt zeggen dat in de nieuwe BV (de nieuwe versie van de BVBA) en NV, één aandeelhouder alle aandelen mag bezitten.

Share on:
Andere artikelen